俯饮一杯酒,仰聆金玉章上一句下一句 前一句后一句 郡斋雨中与诸文士燕集拼音版 韦应物诗词_语文组诗词网

俯饮一杯酒,仰聆金玉章上一句 下一句

出自唐朝韦应物的《郡斋雨中与诸文士燕集
原文翻译:
兵卫森画戟,宴寝凝清香。海上风雨至,逍遥池阁凉。
烦疴近消散,嘉宾复满堂。自惭居处崇,未睹斯民康。
理会是非遣,性达形迹忘。鲜肥属时禁,蔬果幸见尝。
俯饮一杯酒,仰聆金玉章。神欢体自轻,意欲凌风翔。
吴中盛文史,群彦今汪洋。方知大藩地,岂曰财赋疆。
郡斋雨中与诸文士燕集拼音版
bīng wèi sēn huà jǐ ,yàn qǐn níng qīng xiāng 。hǎi shàng fēng yǔ zhì ,xiāo yáo chí gé liáng 。
fán kē jìn xiāo sàn ,jiā bīn fù mǎn táng 。zì cán jū chù chóng ,wèi dǔ sī mín kāng 。
lǐ huì shì fēi qiǎn ,xìng dá xíng jì wàng 。xiān féi shǔ shí jìn ,shū guǒ xìng jiàn cháng 。
fǔ yǐn yī bēi jiǔ ,yǎng líng jīn yù zhāng 。shén huān tǐ zì qīng ,yì yù líng fēng xiáng 。
wú zhōng shèng wén shǐ ,qún yàn jīn wāng yáng 。fāng zhī dà fān dì ,qǐ yuē cái fù jiāng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

韦应物的诗词大全

《送渑池崔主簿》 《夏景园庐》 《送豆卢策秀才》 《郊居言志》 《南园》 《期卢嵩,枉书称日暮无马不赴,以诗答》 《游琅琊山寺》 《示从子河南尉班》 《上东门会送李幼举南游徐方》 《月晦忆去年与亲友曲水游宴》 《冬夜》 《酬韩质舟行阻冻》 《赋得浮云起离色,送郑述诚》 《寄黄、刘二尊师》 《答赵氏生伉》 《寄卢庾》 《李博士弟以余罢官居同德精舍共有伊陆名山…聊以为答》 《游开元精舍》 《西涧即事示卢陟》 《善福精舍答韩司录清都观会宴见忆》 《送汾城王主簿》 《送孙徵赴云中》 《燕衔泥》 《简恒璨》 《答冯鲁秀才》 《同韩郎中闲庭南望秋景》 《将发楚州经宝应县访李二忽于州馆相遇月夜书事…李宝应》 《四禅精舍登览悲旧,寄朝宗、巨川兄弟》 《新秋夜寄诸弟》 《晚归沣川》 《往云门郊居途经回流作》 《听莺曲》 《和张舍人夜直中书,寄吏部刘员外》 《酬郑户曹骊山感怀》 《滁州西涧》 《新理西斋》 《送张侍御秘书江左觐省》 《寄裴处士》 《答重阳》 《送刘评事》 《雪行寄褒子》 《送终》 《喜园中茶生》 《寄柳州韩司户郎中》 《秋夜寄邱员外 / 秋夜寄丘二十二员外》 《奉送从兄宰晋陵》 《送丘员外还山》 《送秦系赴润州》 《善福精舍秋夜迟诸君》 《谢栎阳令归西郊,赠别诸友生》 《宴别幼遐与君贶兄弟》 《简卢陟》 《寄酬李博士永宁主簿叔厅见待》 《赠丘员外二首》 《神静师院》 《温泉行》 《答库部韩郎中》 《寄职方刘郎中》 《送李儋》 《效陶彭泽》 《送端东行》 《答裴处士》 《棕榈蝇拂歌》 《答长安丞裴说》 《送陆侍御还越》 《送五经赵随登科授广德尉》 《酬豆卢仓曹题库壁见示》 《寄二严(士良,婺牧。士元,郴牧)》 《闻雁(故园眇何处)》 《寄璨师》 《夕次盱眙县》 《闲居赠友》 《将往滁城恋新竹,简崔都水示端》 《燕居即事》 《始夏南园思旧里》 《寓居永定精舍(苏州)》 《酬柳郎中春日归扬州南郭见别之作》 《雨夜宿清都观》 《雨夜感怀》 《宿永阳寄璨律师》 《花径》 《闲斋对雨》 《答东林道士》 《王母歌(一作玉女歌)》 《送宣州周录事》 《秋夜二首》 《游溪》 《伤逝(此后十九首,尽同德精舍旧居伤怀时所作)》 《送崔叔清游越》 《送郑端公弟移院常州》 《清都观答幼遐》 《赠令狐士曹》 《途中书情,寄沣上两弟,因送二甥却还》 《寄刘尊师》 《夏夜忆卢嵩》 《登楼》 《云阳馆怀谷口》 《重送丘二十二还临平山居》 《寄诸弟》 《月溪与幼遐、君贶同游(时二子还城)》

郡斋雨中与诸文士燕集译文及注释

韵译官邸门前画戟林立兵卫森严,休息室内凝聚着焚檀的清香。东南近海层层风雨吹进住所,逍遥自在池阁之间阵阵风凉。心里头的烦躁苦闷将要消散,嘉宾贵客重新聚集济济一堂。自己惭愧所处地位太过高贵,未能顾及平民百姓有无安康。如能领悟事理是非自然消释,性情达观世俗礼节就可淡忘。鲜鱼肥肉是夏令禁食的荤腥,蔬菜水果希望大家尽管品尝。大家躬身饮下一杯醇清美酒,抬头聆听各人吟诵金玉诗章。精神愉快身体自然轻松舒畅,心里真想临风飘举奋力翱翔。吴中不愧为文史鼎盛的所在,文人学士简直多如大海汪洋。现在才知道大州大郡的地方,哪里是仅以财物丰阜而称强?

注解⑴森:密密地排列。戟:古代一种兵器。⑵宴寝:宴,意为休息。宴寝就是私室,内室。这里指休息的地方。⑶海上:指苏州东边的海面。⑷烦疴:烦躁。疴,本指疾病。⑸居处崇:地位显贵。⑹斯民康:人民康乐。⑺理会:通达事物的道理。⑻达:旷达。形迹:指世俗礼节。⑼时禁:当时正禁食荤腥。⑽幸:希望,这里是谦词。⑾金玉章:文采华美、声韵和谐的好文章。这里指客人们的诗篇。⑿神欢:精神欢悦。⒀吴中:苏州的古称。⒁群彦:群英。汪洋:众多。⒂大藩:这里指大郡、大州。藩,原指藩王的封地。

郡斋雨中与诸文士燕集鉴赏

  这是韦应物晚年,任苏州刺史时所作。

  此诗可分成四个层次。

  第一层为开头六句,写宴集的环境,突出“郡斋雨中”四字。兵卫禁严,宴厅凝香,显示刺史地位的高贵、威严。然而这并非骄矜自夸,而是下文“自惭”的原由。宴集恰逢下雨,不仅池阁清凉,雨景如画,而且公务骤减,一身轻松。

  再加上久病初愈,精神健旺,面对嘉宾满堂,诗人不禁喜形于色。寥寥数句,洒脱简劲,颇有气概。

  第二层为“自惭”以下四句,写宴前的感慨。“自惭居处崇”,不单指因住处的高大宽敞而感到惭愧,还包括显示刺史地位的“兵卫森画戟,宴寝凝清香”等因素在内,因为这些更使韦应物感到了自身责任的重大。

  当然,“未睹斯民康”——人民生活艰难困苦是触发他“自惭”的最为直接的原因。诗人从儒家仁政爱民的思想出发,自觉地将“斯民”之康跟自己的华贵、威严及“居处崇”对比,这是很自然的。他以前早就说过“身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱”(《寄李儋元锡》)和“方惭不耕者,禄食出闾里”(《观田家》)等语,把自己所得俸禄与农民的辛勤劳动联系起来,把自己的地位和自己的责任联系起来,为自己的无功受禄而深感惭愧,深感不安,这种深刻的认识,来自他历年担任地方官所得到的感性印象。

  但是又将宴饮享乐了,解决这种心理上的矛盾,最好的办法莫过于老庄思想了,于是,“理会是非遣,性达形迹忘”,会老庄之理而遣送是非,达乐天知命之性而忘乎形迹,用这种思想去麻痹自己,可以暂时忘怀一切,心安理得地宴集享受,不必再受良心的谴责。韦应物亦不能免给。这是中国封建社会知识分子的通病。

  第三层为“鲜肥”以下六句,写诗人对这次宴集的欢畅体会。这次宴会,正值禁屠之日,并无鱼肉等鲜肥食品上桌,而是以蔬果为主。这说明与宴者的欢乐并不在吃喝上,而是在以酒会友、吟诗作赋上。诗人得意洋洋地说:“俯饮一杯酒,仰聆金玉章。神欢体自轻,意欲凌风翔。”他一边品尝美酒,一边倾听别人吟诵佳句杰作,满心欢快,浑身轻松,几乎飘飘欲仙了。

  第四层为最后四句,盛赞苏州不仅是财赋强盛的大藩,更是“群彦今汪洋”的人才荟萃之地,以回应题目上“诸文士燕集”的盛况。

韦应物简介

韦应物(737─791?),长安(在今陕西省西安市)人,早年充当唐玄宗的侍卫,狂放不羁,后来折节读书,应举成进士,任过洛阳丞。曾一度辞官闲居,德宗时历任滁州、江州、苏州等地刺史,后人称他「韦江州」或「韦苏州」。又因曾任左司郎中,也有「韦左司」的称呼。韦应物的诗,以写田园山水著名,部分作品,对安史之乱后社会乱离、民生疾苦的情况,有所反映。在艺术上,他效法陶渊明,也受过谢灵运王维的影响,形成自己的一种自然淡远的艺术特色。有《韦苏州集》。「身为里中横,家藏亡命儿,朝提樗蒲局,暮窃东邻姬」,他这番自述,不禁使人联想起在锦衣玉食绿酒红灯中长大的高干子弟,总是无法无天,连地方官也惹不起的。奇怪的是,他却在玩乐够了之后,忽而发愤读书,下决心脱胎换骨。后来他做过几任县令和刺史,曾经严惩不法军吏,又常感到无力拯救百姓而自愧,写下了「邑有流亡愧俸钱」这样的名句,终于在文学史上奠定了自己无可争辩的地位。他的诗卓然名家,「高雅闲谈,自成一家之体」,世以「王孟韦柳」并称,都继承陶渊明而各有特色。 他的词不多, 仅《三台》和《调笑》共四首。「胡马」一阕,极写边塞的荒凉,全无一字写人,却深切地体现了征人远戍的孤独和烦忧,选唐五代词没有不选这一首的。

名句类别

食物

编者注:本文提供了俯饮一杯酒,仰聆金玉章上一句下一句 前一句后一句,郡斋雨中与诸文士燕集拼音版 韦应物简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.yuwenzu.com/ju/4063.html