暗香疏影·夹钟宫赋墨梅拼音版|翻译|赏析|原文_是吴文英的诗词_语文组诗词网

暗香疏影·夹钟宫赋墨梅拼音版

作者:吴文英 朝代:宋朝
暗香疏影·夹钟宫赋墨梅原文
占春压一。卷峭寒万里,平沙飞雪。数点酥钿,凌晓东风□吹裂。独曳横梢瘦影,入广平、裁冰词笔。记五湖、清夜推篷,临水一痕月。
何逊扬州旧事,五更梦半醒,胡调吹彻。若把南枝,图入凌烟,香满玉楼琼阙。相将初试红盐味,到烟雨、青黄时节。想雁空、北落冬深,澹墨晚天云阔。
暗香疏影·夹钟宫赋墨梅拼音版
zhàn chūn yā yī 。juàn qiào hán wàn lǐ ,píng shā fēi xuě 。shù diǎn sū diàn ,líng xiǎo dōng fēng □chuī liè 。dú yè héng shāo shòu yǐng ,rù guǎng píng 、cái bīng cí bǐ 。jì wǔ hú 、qīng yè tuī péng ,lín shuǐ yī hén yuè 。
hé xùn yáng zhōu jiù shì ,wǔ gèng mèng bàn xǐng ,hú diào chuī chè 。ruò bǎ nán zhī ,tú rù líng yān ,xiāng mǎn yù lóu qióng què 。xiàng jiāng chū shì hóng yán wèi ,dào yān yǔ 、qīng huáng shí jiē 。xiǎng yàn kōng 、běi luò dōng shēn ,dàn mò wǎn tiān yún kuò 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴文英的诗词大全 吴文英的代表作 写过的诗词

《贺新郎(为德清赵令君赋小垂虹)》 《乌夜啼(桂花)》 《望江南(赋画灵照女)》 《瑞鹤仙·秋感》 《玉楼春(为故人母寿)》 《水龙吟(用见山韵饯别)》 《点绛唇·越山见梅》 《采桑子·水亭花上三更月》 《解蹀躞·醉云又兼醒雨》 《惜秋华·七夕前一日送人归盐官》 《珍珠帘(春日客龟溪,过贵人家,隔墙闻箫鼓声,疑是按舞,伫立久之)》 《醉蓬莱·夷则商七夕和方南山》 《思佳客·癸卯除夜》 《绛都春(夷则羽,俗名仙吕调为郭清华内子寿)》 《花犯·郭希道送水仙索赋》 《极相思·题陈藏一水月梅扇》 《好事近(秋饮)》 《玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋》 《玉楼春(和吴见山韵)》 《木兰花慢(寿秋壑)》 《三姝媚(夷则商)》 《瑞龙吟(黄钟商,俗名大石调,犯正平调蓬莱阁)》 《声声慢(寿魏方泉)》 《蝶恋花(题华山道女扇)》 《水龙吟(赋张斗墅家古松五粒)》 《燕归梁(对雪醒坐上云麓先生)》 《探芳新·吴中元日承天寺游人》 《永遇乐·探梅次时斋韵》 《夜游宫·竹窗听雨》 《浣溪沙·题李中斋舟中梅屏》 《祝英台近(春日客龟溪游废园)》 《风流子(前题)》 《西子妆慢·湖上清明薄游》 《风入松·桂》 《柳梢青(题钱得闲四时图画)》 《醉桃源(会饮丰乐楼)》 《风入松·麓翁园堂宴客》 《声声慢·友人以梅兰瑞香水仙供客曰四香分韵得风字》 《木兰花慢(饯韩似斋赴江东鹾幕)》 《莺啼序·春晚感怀》 《玉京谣》 《风入松·为友人放琴客赋》 《永遇乐·乙巳中秋风雨》 《塞翁吟(黄钟商赠宏庵)》 《秋蕊香·七夕》 《渡江云三犯·西湖清明》 《水龙吟(云麓新葺北墅园池)》 《花心动(郭清华新轩)》 《朝中措(题兰室道女扇)》 《水龙吟·寿梅津》 《浪淘沙·九日从吴见山觅酒》 《水龙吟(癸卯元夕)》 《诉衷情·七夕》 《一寸金·秋感》 《倒犯(夹钟商赠黄复庵)》 《惜秋华·七夕前一日送人归盐官》 《绛都春(饯李太博赴括苍别驾)》 《解连环·秋情》 《醉桃源(荷塘小隐赋烛影)》 《法曲献仙音·秋晚红白莲》 《水龙吟·过秋壑湖上旧居寄赠》 《尉迟杯(夹钟商,俗名双调赋杨公小蓬莱)》 《瑞鹤仙(丙午重九)》 《声声慢(饮时贵家,即席三姬求词)》 《喜迁莺(福山萧寺岁除)》 《秋霁(云麓园长桥)》 《三部乐(黄钟商,俗名大石调赋姜石帚渔隐)》 《绛都春(燕亡久矣,京□适见似人,怅怨有感)》 《凤栖梧·甲辰七夕》 《解蹀躞·醉云又兼醒雨》 《齐天乐·新烟初试花如梦》 《八声甘州·灵岩陪庾幕诸公游》 《江神子·送桂花吴宪时已有检详之命未赴阙》 《齐天乐(白酒自酌有感)》 《江神子(喜雨上麓翁)》 《思佳客·闰中秋》 《金盏子·赋秋壑西湖小筑》 《满江红(甲辰岁盘门外寓居过重午)》 《绛都春·余往来清华池馆六年赋咏屡矣感昔伤今益不堪怀乃复作此解》 《沁园春(冰漕凿方泉,宾客请以名斋,邀赋)》 《点绛唇·试灯夜初晴》 《风入松·麓翁园堂宴客》 《生查子·秋社》 《水龙吟(寿嗣荣王)》 《木兰花慢(饯赵山台)》 《还京乐(黄钟商友人泛湖,命乐工以筝、笙、琵琶、方响迭奏)》 《念奴娇(赋德清县圃明秀亭)》 《探春慢(龟翁下世后登研意)》 《浣溪沙·门隔花深旧梦游》 《瑞龙吟·德清清明竞渡》 《浣溪沙·琴川慧日寺蜡梅》 《虞美人影·咏香橙》 《祝英台近·除夜立春》 《凤池吟(庆梅津自畿漕除右司郎官)》 《烛影摇红(黄钟商毛荷塘生日,留京不归,赋以寄意)》 《夜飞鹊·蔡司户席上南花》 《浣溪沙·门隔花深梦旧游》 《诉衷情·秋情》 《齐天乐·新烟初试花如梦》 《古香慢(自度腔·夷则商犯无射宫·赋沧泪看桂)》

暗香疏影·夹钟宫赋墨梅注释

⑴暗香疏影:词牌名,姜夔自度曲。双调,一百零四字,上片九句五仄韵,下片十句四仄韵。梦窗用入声韵,然跨十七、十八两部韵。⑵数点酥钿:一本在此句下空四格。⑶凌晓东风□吹裂:一本无空格。 ⑷独:一本作“独自”。⑸痕:一本作“微月”。

暗香疏影·夹钟宫赋墨梅鉴赏

  “占春”三句。此言梅花乃是东风第一枝,独占众花之先,迎春而放。所以词人观赏画中墨梅,感到犹如身处在寒风刺骨,莽莽飞雪的旷野上。以视觉转化为感觉,是修辞中的通感手法,词人运用自如,不愧为“空际转身”的大家。“数点”两句。“酥”,喻花之润泽,光滑感。文同诗“新枝放花如点酥”可证之。“钿”,本为黄金制的钿花饰品,这里喻墨梅之形态。此言画中墨梅,枝头有数朵盛放,而树下已是落英缤纷,像是被清晨的春风吹落的。“独曳”句,化用林逋“疏影横斜水清浅”诗句意。“广平”,汉时郡名,东汉吴汉封为广平侯。在今河北省内。“独曳”两句言墨梅一枝斜展,其风韵,被广平君所极力推崇、赞赏。“记五湖”两句,回忆。此言词人看着眼前的墨梅,就又激发起他对一段往事的回忆:当年他月下旅游途经太湖之时,掀篷观赏沿岸景色,也曾在一个临水之处,见到过那里有一株梅枝在朦胧的月光照映下,显示出它如画般的风景。这两句也是点词调意也。上片赞墨梅。 

  “何逊”三句,追忆旧事。“何逊”,南朝梁诗人,曾为广陵(扬州)王记室,其诗多为酬赠纪行之作,较长于写景及炼字,杜甫诗歌在艺术形式上曾受其影响。此处词人是以何逊自喻也。此言自己正在睡梦中追忆旧事,却被“胡调”声扰乱清梦而惊醒过来。词人忧国之心,由此可见一斑。“若把”三句。言如果把这幅墨梅图搬进祭祀功臣的凌烟阁中,将能使阁中满室生香,更加令人难忘。此既是称赞墨梅图之妙笔,也是企图唤醒大家,必须记住功臣们抵御外敌的英雄业绩,谨守国土。“相将”两句。从眼前的墨梅图,联想到在梅雨时节采摘梅子与盐调拌,就可取来作宴席上的美味调料了。“相将”,这里可解释为“如果取来”意。“想雁空”两句,再赋墨梅风骨。言图中墨梅如果处在彤云密布中的北地严冬晚天中,它也将会傲霜斗雪,淡然处之。结尾又暗示着在北方沦陷区的人民,他们也将会用梅花精神来激励自己,与敌人抗衡到底的。下片重在写墨梅的风骨,并示以不忘与外族抵抗的决心。 

  全词既是咏本调“暗香疏影”,也是咏词题中“赋墨梅”,可说是内容紧扣词调与词题,梦窗不愧为填词好手。

吴文英简介

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。
咏物 梅花

本文提供暗香疏影·夹钟宫赋墨梅原文,暗香疏影·夹钟宫赋墨梅翻译,暗香疏影·夹钟宫赋墨梅赏析,暗香疏影·夹钟宫赋墨梅拼音版,吴文英简介

转载请注明:原文链接 | http://www.yuwenzu.com/shi/7410.html