暗香疏影·夹钟宫赋墨梅拼音版|翻译|赏析|原文_是吴文英的诗词_语文组诗词网

暗香疏影·夹钟宫赋墨梅拼音版

作者:吴文英 朝代:宋朝
暗香疏影·夹钟宫赋墨梅原文
占春压一。卷峭寒万里,平沙飞雪。数点酥钿,凌晓东风□吹裂。独曳横梢瘦影,入广平、裁冰词笔。记五湖、清夜推篷,临水一痕月。
何逊扬州旧事,五更梦半醒,胡调吹彻。若把南枝,图入凌烟,香满玉楼琼阙。相将初试红盐味,到烟雨、青黄时节。想雁空、北落冬深,澹墨晚天云阔。
暗香疏影·夹钟宫赋墨梅拼音版
zhàn chūn yā yī 。juàn qiào hán wàn lǐ ,píng shā fēi xuě 。shù diǎn sū diàn ,líng xiǎo dōng fēng □chuī liè 。dú yè héng shāo shòu yǐng ,rù guǎng píng 、cái bīng cí bǐ 。jì wǔ hú 、qīng yè tuī péng ,lín shuǐ yī hén yuè 。
hé xùn yáng zhōu jiù shì ,wǔ gèng mèng bàn xǐng ,hú diào chuī chè 。ruò bǎ nán zhī ,tú rù líng yān ,xiāng mǎn yù lóu qióng què 。xiàng jiāng chū shì hóng yán wèi ,dào yān yǔ 、qīng huáng shí jiē 。xiǎng yàn kōng 、běi luò dōng shēn ,dàn mò wǎn tiān yún kuò 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴文英的诗词大全 吴文英的代表作 写过的诗词

《生查子·秋社》 《风入松·桂》 《解语花·梅花》 《宴清都·秋感》 《蝶恋花(题华山道女扇)》 《月中行(和黄复庵)》 《暗香·送魏句滨宰吴县解组分韵得阖字》 《荔枝香近·七夕》 《垂丝钓近·云麓先生以画舫载洛花宴客》 《西江月(丙午冬至)》 《齐天乐·新烟初试花如梦》 《一翦梅(赋处静以梅花枝见赠)》 《绕佛阁(黄钟商与沈野逸东皋天街卢楼追凉小饮)》 《声声慢(赠藕花洲尼)》 《青玉案(重游葵园)》 《绕佛阁(赠郭季隐)》 《好事近(秋饮)》 《汉宫春(寿梅津)》 《满江红(甲辰岁盘门外寓居过重午)》 《蕙兰芳引(林钟商,俗名歇指调赋藏一家吴郡王画兰)》 《瑞鹤仙(丙午重九)》 《解蹀躞·醉云又兼醒雨》 《齐天乐(寿荣王夫人)》 《扫花游(春雪)》 《虞美人·秋感》 《点绛唇·试灯夜初晴》 《花犯·郭希道送水仙索赋》 《莺啼序(丰乐楼节斋新建)》 《扫花游·送春古江村》 《蹋莎行》 《绛都春(饯李太博赴括苍别驾)》 《高阳台(丰乐楼分韵得如字)》 《玉楼春(和吴见山韵)》 《烛影摇红·元夕雨》 《渡江云·西湖清明》 《十二郎·垂虹桥》 《宴清都(连理海棠)》 《点绛唇·越山见梅》 《垂丝钓近·云麓先生以画舫载洛花宴客》 《风流子·黄钟商芍药》 《塞翁吟(饯梅津除郎赴阙)》 《莺啼序·春晚感怀》 《柳梢青·与龟翁登研意观雪怀癸卯岁腊朝断桥并马之游》 《齐天乐(赠姜石帚)》 《朝中措(闻桂香)》 《惜黄花慢·菊》 《八声甘州·灵岩陪庾幕诸公游》 《双双燕·小桃谢后》 《江神子(李别驾招饮海棠花下)》 《瑞龙吟(黄钟商,俗名大石调,犯正平调蓬莱阁)》 《一寸金·秋感》 《惜秋华(八日飞翼楼登高)》 《醉桃源·芙蓉》 《永遇乐·乙巳中秋风雨》 《祝英台近(饯陈少逸被仓台檄行部)》 《水龙吟·送万信州》 《惜秋华·七夕前一日送人归盐官》 《解蹀躞·醉云又兼醒雨》 《烛影摇红·越上霖雨应祷》 《柳梢青·与龟翁登研意观雪怀癸卯岁腊朝断桥并马之游》 《乌夜啼(桂花)》 《诉衷情·七夕》 《虞美人影·咏香橙》 《西子妆慢·湖上清明薄游》 《霜天晓角(题胭脂岭陶氏门)》 《浪淘沙慢(夷则商赋李尚书山园)》 《声声慢(饮时贵家,即席三姬求词)》 《高山流水·丁基仲侧室善丝桐赋咏晓达音吕备歌舞之妙》 《望江南·三月暮》 《塞垣春(丙午岁旦)》 《高阳台·落梅》 《浣溪沙·题李中斋舟中梅屏》 《声声慢(和沈时斋八日登高韵)》 《喜迁莺(太蔟宫,俗名中管高宫同丁基仲过希道家看牡丹)》 《燕归梁(对雪醒坐上云麓先生)》 《齐天乐·与冯深居登禹陵》 《瑞龙吟·德清清明竞渡》 《祝英台近(春日客龟溪游废园)》 《瑞鹤仙(赠道女陈华山内夫人)》 《浣溪沙(题史菊屏扇)》 《霜花腴·重阳前一日泛石湖》 《婆罗门引(无射羽,俗名羽调为怀宁赵仇香赋)》 《八声甘州(和梅津)》 《三部乐(黄钟商,俗名大石调赋姜石帚渔隐)》 《醉落魄(题藕花洲尼扇)》 《醉桃源·元日》 《点绛唇·时霎清明》 《绛都春(为李B672房量珠贺)》 《瑞龙吟·送梅津》 《探芳信(贺麓翁秘阁满月)》 《风入松·为友人放琴客赋》 《倦寻芳(饯周纠定夫)》 《满江红·刘朔斋赋菊和韵》 《木兰花慢·送翁五峰游江陵》 《昼锦堂(中吕商)》 《庆春宫·秋感》 《惜秋华·木芙蓉》 《点绛唇(有怀苏州)》 《诉衷情·七夕》 《夜行船(寓化度寺)》

暗香疏影·夹钟宫赋墨梅注释

⑴暗香疏影:词牌名,姜夔自度曲。双调,一百零四字,上片九句五仄韵,下片十句四仄韵。梦窗用入声韵,然跨十七、十八两部韵。⑵数点酥钿:一本在此句下空四格。⑶凌晓东风□吹裂:一本无空格。 ⑷独:一本作“独自”。⑸痕:一本作“微月”。

暗香疏影·夹钟宫赋墨梅鉴赏

  “占春”三句。此言梅花乃是东风第一枝,独占众花之先,迎春而放。所以词人观赏画中墨梅,感到犹如身处在寒风刺骨,莽莽飞雪的旷野上。以视觉转化为感觉,是修辞中的通感手法,词人运用自如,不愧为“空际转身”的大家。“数点”两句。“酥”,喻花之润泽,光滑感。文同诗“新枝放花如点酥”可证之。“钿”,本为黄金制的钿花饰品,这里喻墨梅之形态。此言画中墨梅,枝头有数朵盛放,而树下已是落英缤纷,像是被清晨的春风吹落的。“独曳”句,化用林逋“疏影横斜水清浅”诗句意。“广平”,汉时郡名,东汉吴汉封为广平侯。在今河北省内。“独曳”两句言墨梅一枝斜展,其风韵,被广平君所极力推崇、赞赏。“记五湖”两句,回忆。此言词人看着眼前的墨梅,就又激发起他对一段往事的回忆:当年他月下旅游途经太湖之时,掀篷观赏沿岸景色,也曾在一个临水之处,见到过那里有一株梅枝在朦胧的月光照映下,显示出它如画般的风景。这两句也是点词调意也。上片赞墨梅。 

  “何逊”三句,追忆旧事。“何逊”,南朝梁诗人,曾为广陵(扬州)王记室,其诗多为酬赠纪行之作,较长于写景及炼字,杜甫诗歌在艺术形式上曾受其影响。此处词人是以何逊自喻也。此言自己正在睡梦中追忆旧事,却被“胡调”声扰乱清梦而惊醒过来。词人忧国之心,由此可见一斑。“若把”三句。言如果把这幅墨梅图搬进祭祀功臣的凌烟阁中,将能使阁中满室生香,更加令人难忘。此既是称赞墨梅图之妙笔,也是企图唤醒大家,必须记住功臣们抵御外敌的英雄业绩,谨守国土。“相将”两句。从眼前的墨梅图,联想到在梅雨时节采摘梅子与盐调拌,就可取来作宴席上的美味调料了。“相将”,这里可解释为“如果取来”意。“想雁空”两句,再赋墨梅风骨。言图中墨梅如果处在彤云密布中的北地严冬晚天中,它也将会傲霜斗雪,淡然处之。结尾又暗示着在北方沦陷区的人民,他们也将会用梅花精神来激励自己,与敌人抗衡到底的。下片重在写墨梅的风骨,并示以不忘与外族抵抗的决心。 

  全词既是咏本调“暗香疏影”,也是咏词题中“赋墨梅”,可说是内容紧扣词调与词题,梦窗不愧为填词好手。

吴文英简介

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。
咏物 梅花

本文提供暗香疏影·夹钟宫赋墨梅原文,暗香疏影·夹钟宫赋墨梅翻译,暗香疏影·夹钟宫赋墨梅赏析,暗香疏影·夹钟宫赋墨梅拼音版,吴文英简介

转载请注明:原文链接 | http://www.yuwenzu.com/shi/7410.html